Kao Kao foDroSana Aa^f [MiDyaa

saMlagna : AoiSayana Kao Kao foDroSana [MiDyana Aa^ilaMipkAsaaoisaeSana


Kao Kao inayama

 

ivaBaaga  1

Kao Kao KoL

KaoKao KoL naOsaiga-k vaasa krNaa¹yaa maanavaI vaR<aIMcaI jaaopasanaa krNaara¸%yaa vaRwIMgat krNaara, saMpuNa- SarIralaa vyaayaama doNaara Asaa KoL Aaho. KaoKao KoL mhNajao kovaL pLapLI ikMvaa paziSavaNaI navho¸ manauYyamaa~at sauPtpNaovaavarNaa¹yaa 'iSakar saaQaNyaacyaa' [cCocaa tao ek saBya AivaYkar Aaho. pLUnajaaNaaro Baxya %yaahUna AiQak vaogaanao pLUna Aaplyaa kbjaat AaNaNao hasaRYTIcaa inayama [qao p`%yahI jaaNavatao. %yaamauLo vaoga ho KoLacaovyavacCodk laxaNa Aaho. pNa ho vaogaabaraobarca takd¸ jaaoma¸ ]%saah AaiNabauQdIma<aa (acaIhI jaaoD AsaavaIca laagato. mausamausaNaa¹yaa ta$NyaacaIqararak spQaa- AnauBavatanaa p`oxakaMcao dohBaana ivasarlao jaaNao hI eksvaaBaaivak gaaoYT zrto.

          Daona DavaaMcaa ha KoL caar paLyaativaBaagaUna KoLlaa jaatao. P`a%yaokI9 imanaTaMcaI paLI ekda AaËmaNaasaazI AaiNaekda saMrxaNaasaazI eka Davaat laaBato. 9 imanaTacyaa ivaEaaMtInaMtr dusaraDava KoLtat.daona paLyaat 5 imanaTo BaUimaka badlaNyaasaazI imaLtat.vaogaatQaavaUna maarNyaabaraobar hulakavaNyaa¸ KuMTat maarNao¸ Jaop Gao}na maarNaoASaI AnaokivaQa kaOSalyao KoL pahtanaa idsatat. jyaa saMGaacao KoLaDUp`itspQaI- saMGaacao jaast KoLaDU baad krtat tao saMGa ivajayaI GaaoYaIt kolaajaatao.

          Aajavar Kulyaa maOdanaat KoLalaajaaNaara KaoKao sava-saaQaarNapNao maatIcyaa maOdanaavar KoLtat.ihrvaLIvahI taokahI izkaNaI KoLivatat. Aata tao AaMtrraYT/Iya patLIvarIla ha}na pihlaI AaiSayaa[-Kao Kao spQaa- kaolakaota yaoqao 21 to 24 saPToMbar to 24 saPToMbar 1996 yaakalaavaQaIt vaatanaakuilat ËIDap`oxaagaRhatIla kR~Ima ihrvaLIvar yaSasvaIir%yaapar pDlaI Aaho.

 

ivaBaaga 2 

vyaa#yaa

1. AMtroYaaÁ¹ Aba AaiNa kD yaa ekmaokaMnaa samaaMtr AsaNaa¹yaa AaiNa KaoKaocyaamaOdanaacyaa $MdI[t@yaa laaMbaIcyaa roYaaMnaa 'AMtroYaa' Asao mhNatat.

TIp Á¹AMtroYaocaI laaMbaI ¹

A´pu$Ya¹maihlaa À kumaar¹maulaI Á¹ 16 maITr.

ba´ikSaaor ¹ ikSaaorI Á¹              14 maITr

2.   baajaUroYaa Á¹ AD AaiNa bak yaa ekmaokaMnaa samaaMtr AsaNaa¹yaa AaiNaKaoKaocyaa maOdanaacyaa laaMbaI[t@yaa laaMbaIcyaa roYaaMnaa 'baajaUroYaa' Asao mhNatat.

TIp Á¹baajaUroYaocaI laaMbaI ¹

A´pu$Ya¹maihlaa À kumaar¹maulaI Á¹ 29 maITr.

ba´ikSaaor ¹ ikSaaorI Á¹              25 maITr.

3. xao~ Á¹ Kao Kao KoLacyaaxao~acyaa mayaa-da yaa baajaU va Amt roYaaMcyaa A¸ ba¸ k AaiNa D yaa izkaNaIkaTkaonaat imaLNaa¹yaa roYaaMnaI inamaa-Na haotat.

TIp Á¹xao~acao maaojamaap ¹

A´pu$Ya¹maihlaa À kumaar¹maulaI Á¹ 29 maITr ×16 maITr.

ba´ikSaaor ¹ ikSaaorI Á¹          25 maITr ×14 maITr.

iËDaMgaNa Á¹ [fgah (a ibaMdumauLo tyaarhaoNaa¹yaa daona stMBaroYaMamaQaIla Aayatasa ' iËDaMgaNa ' Asao mhNatat.

TIp Á¹iËDaMgaNaacao maaojamaap ¹

A´pu$Ya¹maihlaa À kumaar¹maulaI Á¹ 23.50 maITr × 16 maITr.

ba´ikSaaor ¹ ikSaaorI Á¹           19.90 maITr × 14 maITr.

 

4.  stMBaÁ¹ 'ma' AaiNa 'na' yaa izkaNaI Ba@kma laakDI KaMba purtat¸ %yaaMnaa stMBa AsaomhNatat. ho stMBa sava- baajauMnaI gauLgauLIt Asalao paihjaot. stMBa jaimanaISaIlaMba AsatIla AaiNa %yaaMcaI jaimanaIvarIla ]McaI 120 saoM.maI.to 125 saoM.maI.Asaola.stMBaacaa vyaasa 9 to 10 saoM.maI.eksaarKa Asalaa paihjao. stMBa hamau@txao~aamaQyao stMBaroYaocyaa maQyaibaMdulaa spSa-Una Asaola. ma AaiNa na hostMBaacao spSa-ibaMdU AsatIla.

TIp Á¹ stMBaacaa varcaa pRYTBaaga hasapaT Asaola AaiNa %yaacyaa kDa QaarQaar Asata kamaa nayaot.

AaDvaI paTI Á¹ maQyapaTIlaa kaTkaonaat CodUna jaaNaa¹yaa AaiNa svatÁlaa daonasamaana Baagaat ivaBaagaNaa¹yaa 30 saoM.maI. $Md va ËIDaMgaNaacyaa $MdI[t@yaalaaMba Asaa Aayatasa 'AaDvaI paTI'Asao mhNatat.³yaxa´