MUMBAI KHO KHO SANGHATNA

SHIVCHATRAPATI AWARD WINNER

YEAR

PLAYER NAME

CLUB NAME

 

 PANDURANG PARAB  VIJAY CLUB
   EAJAJ SHEAKH  VIJAY CLUB
   LALIT SAWANT  VIJAY CLUB
   NITIN JADHAV  VIJAY CLUB
   RAJESH PATHRE  VIDYARTHI KRIDA KENDRA
   PARAG AMBEKAR  VIDYARTHI KRIDA KENDRA
   BABLI VAIDYA  SAMARTHA VAYAM MANDIR

2006-07

 SUDHIR MASKE  SARASWATI SPORTS CUUB

2007-08

 VIKAS SHIRGAONKAR  SAMARTHA VAYAM MANDIR

2008-09

 PRAKASH RAHATE  OM SAMARTHA BHARAT VAYAM MANDIR
Eklavya Award Saket Jeste 2006-2007
Veer Abhimanyu Ashwin Sahastrabudhe 2006-2007